Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 65 €
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 65 €

Privatumo politika

1. Duomenų valdytojas
Jūsų teikiamų duomenų valdytojas yra UAB „FLOKATI“, įmonės kodas 302489952, buveinės adresas Mituvos g. 5, Kaunas. LT-50134. Tel. nr.: +370 633 11550, el. pašto adresas: info@flokati.lt

2. Privatumo politikos tikslai
2.1. Šioje privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai Jums naudojantis Administratoriaus paslaugomis. Todėl rekomenduotina išsamiai išanalizuoti šios privatumo politikos nuostatas ir visada susipažinti su jų aktualia versija.
2.2. Administratorius gerbia Jūsų privataus gyvenimo neliečiamumą ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas siekdamas užtikrinti tvarkomų duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Administratorius naudoja tinkamas teisines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, kad duomenys ir kita informacija būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Administratoriaus surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (nuo jo įsigaliojimo) ir kitais teisės aktais. Visi Administratoriaus darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
2.3. Visa informacija, kurią Jūs pateikiate Administratoriui, yra pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Jūs, pateikdamas savo asmens duomenis, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka ir tikslais.

3. Duomenų tvarkymo tikslai
3.1. Jūsų duomenys yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
3.1.1.Prekių/paslaugų pardavimais elektroninėje parduotuvėje;
3.1.2.Tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.1.3.Tam, kad tobulintume savo gaminius pasitelkiant Jūsų nuomone ir patirtimi;
3.2. Administratorius turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:
3.2.1. tam, kad pagreitintų Administratoriaus svetainės veikimą, funkcionalumą, kad geriau suprastų vartotojo poreikius, pagerintų paslaugas ir pan.
3.2.2. taip pat jei Jūs savanoriškai pateikiate Administratoriui savo asmens duomenis dėl tam tikros specifinės priežasties, administratorius gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo buvo pateikti, pvz., jei susisiekiate su Administratoriumi elektroniniu paštu, pateikdamas užklausą dėl gaminių Administratoriaus puslapyje, Administratorius naudoja Jūsų pateiktus duomenis tam, kad pateiktų atsakymą į Jūsų klausimą, išspręstų susidariusią problemą, bei atsakytų nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.
3.3. Administratorius informuos Jus, jei tam tikrais atvejais iškiltų poreikis naudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais nei konkrečiai nustatyta šioje privatumo politikoje.

4. Tvarkomi duomenys ir jų šaltiniai, duomenų teikimas
4.1. Prekių/paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje tikslu yra renkami ir tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris (kaip identifikacijos kodas lojalumo programoje), pirkimo istorija, adresas.
4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra renkami ir tvarkomi šie jūsų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
4.3. Jūsų duomenys renkami iš šių šaltinių: Jūsų paties, mokėjimo paslaugų tiekėjų (kurie vykdo Jūsų mokėjimus Administratoriui)
4.4. Jūsų duomenų gavėjai: Jūsų duomenys kitiems gavėjams nėra teikiami.
4.5. Jūsų duomenų tvarkytoju paskirti:
4.5.1. Automatinės elektroninių naujienlaiškių siuntimo bendrovės.
4.5.2. Elektroninio gyvo pokalbio (angl. live chat) programos bendrovės.

5. Ryšiai ir rinkodara
5.1. Jūs gausite reklaminę informaciją tik iš mūsų ir tik tuo atveju jei registracijos metu tinklapyje savanoriškai sutinkate gauti naujienas, pažymėdami atitinkamą laukelį, taip pat pildydami lojalumo anketas fizinėse UAB „Flokati“ parduotuvėse savo noru pažymėję sutikimo gauti naujienas laukelį tam tikra forma: elektroniniu paštu ar SMS žinute.
5.2. Jūs galite atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos ir pašalinti savo kontaktus iš mūsų kontaktų sąrašo bet kuriuo metu spustelėdami nuorodą pačioje apačioje gavę elektroninį naujienlaiškį, arba atsakydami į reklaminį el. laišką su žodžiu “atsisakyti prenumeratos” laiško temos eilutėje arba elektroniniu paštu eprekyba@flokati.lt arba paskambinę telefonu +370 633 11 550.
5.3. Mes užtikrinsime, kad Jūsų asmeninė informacija būtų pašalinta iš mūsų pašto adresų sąrašo ir duomenų bazių per tam tikrą teisiškai nustatytą terminą.

6. Jūsų teisės
6.1. Esu informuotas ir man yra žinomos šios mano teisės:
6.1.1. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į Administratorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis;
6.1.2. Dėl savo duomenų tvarkymo turiu teisę kreiptis į priežiūros instituciją;
6.1.3. Turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
6.1.4. Turiu teisę prašyti nutraukti mano duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), kai duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti. Jūs rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Administratoriui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Administratorius nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
6.1.5. Jei manau, kad mano asmens duomenys, kurie yra tvarkomi yra neteisingi, neišsamūs, netikslūs, turiu teisę kreiptis į Administratorių savo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą. Administratorius nedelsdamas praneša Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą, sustabdymą;
6.1.6. Turiu teisę nemokamai gauti iš Administratoriaus savo asmens duomenis Lietuvoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius, gavęs Jūsų prašymą rašytu, per teisės aktų nustatytą terminą pateikia prašomus duomenis raštu arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis;
6.1.7. Turiu teisę pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas, kai pateiktas prašymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu arba kai atsakymas Jums siunčiamas registruotu paštu), susipažinti su Administratoriaus tvarkomais mano asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami.

7. Slapukai ir lankomumas
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti, statistiniais bei rinkodaros tikslais.
Būtini slapukai yra privalomi tinkamam interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui. Šiems slapukams nėra reikalingas Jūsų sutikimas.
Jūs galite atskirai sutikti su 3-ių šalių funkcinių, statistikos ir rinkodaros slapukų naudojimu. Peržiūrėti slapukų sąrašą ir savo pasirinkimą galite valdyti paspaudę nuorodą
Slapukų nustatymai.

8. Prekių kainos
Prekių kaina po to, kai užsakymas buvo patvirtintas Pardavėjo, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos į jo banko sąskaitą.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto puslapyje.
9.2. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Pamėgtos prekės
Kol kas neturite pasirinkę mėgstamų prekių
Siūlome Jums išbandyti
Medvilninis rankšluostis
Prisijungti
Registruotis